Notary Public Wax Stamp And Testament

Uredba o stalnim sudskim tumačima Federacije Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 53., stavak 1., Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 38/05), nakon pribavljenog mišljenja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

UREDBU O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom uredbom određuju se uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se postavljaju za stalne sudske tumače (u daljnjem tekstu: sudski tumač) i postupak postavljanja, njihova prava i dužnosti, način utvrđivanja nagrada i nadoknada troškova za njihov rad, postupak razrješenja te vođenje Imenika sudskih tumača.

Članak 2.

Sudski tumač prevodi govor i pisani tekst s jednog od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) na strani jezik, sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije i s jednog stranog jezika na drugi.

II STATUSNA PITANJA SUDSKIH TUMAČA

Članak 3.

Za sudskog tumača može se postaviti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1) državljanin je Bosne i Hercegovine;

2) ima visoku školsku spremu;

3) potpuno vlada jezikom s kojeg prevodi i jezikom na koji prevodi govor ili pisani tekst;

4) poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku s kojeg se prevodi i jeziku na koji se prevodi te organizaciju sudske vlasti i državne uprave;

5) po svojim radnim i moralnim kvalitetama dostojna je ugleda sudskog tumača. Za sudskog tumača ne može se postaviti osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 25., stavak 1., točka d), e) i f) Zakona o državnoj službi (Službene novine FBiH, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova sudskog tumača.

Članak 4.

Federalni ministar pravde (u daljnjem tekstu: ministar pravde) utvrđuje potrebu za postavljanjem sudskih tumača, na temelju prethodno pribavljenog mišljenja predsjednika kantonalnih sudova. Na temelju utvrđene potrebe, sukladno stavku 1. ovog članka, ministar pravde oglašava javni natječaj za postavljanje sudskih tumača.

Članak 5.

Natječaj iz članka 4., stavak 2., ove uredbe ministar pravde objavit će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe. Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i u jednom dnevnom listu koji se distribuira u Federaciji.

Nakon prvog postavljanja sudskih tumača, ministar pravde će i u daljnjem periodu, ovisno o ukazanim potrebama za sudske tumače za određeni strani jezik, objaviti natječaj za popunu sukladno članku 4., stavak 2., Uredbe.

Članak 6.

Podnositelj zahtjeva za postavljanje za sudskog tumača dužan je uz zahtjev priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3., točka 1., 2., 3. i 4., radni životopis, dokaz da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine od dana objave natječaja za postavljanje za sudske tumače, ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Uvjeti iz članka 3., točka 3. i 4., Uredbe dokazuju se uvjerenjem komisije iz članka 7. Uredbe. Profesori fakulteta za određeni jezik koji se prijave na natječaj za postavljanje za sudskog tumača nisu dužni dokazivati ispunjenje uvjeta iz stavka 2. ovog članka.

Članak 7.

Radi utvrđivanja prijedloga Liste sudskih tumača, ministar pravde imenuje posebnu stručnu komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija). Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana. Predsjednik Komisije imenuje se iz Federalnog ministarstva pravde (u daljnjem tekstu: Ministarstvo pravde), a članovi iz reda profesora fakulteta za određeni jezik.

Mandat Komisije je dvije godine. Predsjednik i članovi Komisije imaju pravo na nadoknadu za rad u Komisiji; visinu nadoknade po kandidatu određuje ministar pravde. Troškove za rad Komisije snosi podnositelj zahtjeva za postavljanje za sudskog tumača.

Članak 8.

Provjeru stručnog znanja prijavljenih kandidata, koja se sastoji od prevođenja odgovarajućeg govora i pisanog teksta te usmene konverzacije u obliku intervjua, u smislu članka 3., točka 1. i 2. ove uredbe, prije nego što sačini prijedlog Liste sudskih tumača, obavlja komisija iz članka 7. ove uredbe. O radu Komisije vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno. Zapisnik sadrži: ime, prezime, adresu kandidata, sastav Komisije, datum provjere znanja, tijek i rezultat provjere. Rezultat obavljenog intervjua Komisija vrši ocjenom “zadovoljava” ili “ne zadovoljava”.

Članak 9.

Sudskog tumača rješenjem postavlja ministar pravde, na prijedlog komisije iz članka 7. ove uredbe.

Sudski tumač postavlja se za područje kantonalnog suda na kojem ima prebivalište, a poslove prevođenja može vršiti izvan toga područja. Primjerak rješenja o postavljanju sudskog tumača dostavlja se sudskom tumaču.

Članak 10.

Rješenje o postavljenju sudskog tumača sadrži: osobne podatke sudskog tumača, naziv jezika za koji je sudski tumač postavljen, podatke o stručnoj spremi i ocjenu o provjeri znanja pred Komisijom.

Članak 11.

Ministar pravde donijet će rješenje kojim se zahtjev za postavljanje sudskog tumača odbija ako:

1) podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove uredbe,

2) ne postoji potreba za sudskim tumačem za određeni jezik.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Članak 12.

Osoba koja je postavljena za sudskog tumača prije početka vršenja dužnosti daje svečanu izjavu pred predsjednikom kantonalnog suda na čijem području ima prebivalište. Tekst svečane izjave glasi: “Izjavljujem da ću dužnost sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju.” O izjavi iz stavka 2. ovog članka sastavlja se zapisnik u kojem se naznačuje datum davanja svečane izjave. Potpisuju ga sudski tumač, predsjednik kantonalnog suda i zapisničar.

Članak 13.

Lista postavljenih sudskih tumača objavljuje se u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”. Ona sadrži: ime i prezime sudskog tumača, njegovo prebivalište, s adresom, područje kantonalnog suda za koje je sudski tumač postavljen i naziv stranog jezika za koji je postavljen za sudskog tumača.

Članak 14.

Ministarstvo pravde vodi evidenciju o postavljenim sudskim tumačima u obliku knjige pod nazivom “Imenik stalnih sudskih tumača” (u daljnjem tekstu: Imenik). U Imenik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, prezime, ime jednog roditelja i ime sudskog tumača, zanimanje i adresa stanovanja, ako je sudski tumač zaposlen, naziv poslodavca, broj i datum rješenja o postavljanju te broj i datum rješenja o razrješenju sudskog tumača, naziv jezika za koji je sudski tumač postavljen, datum i mjesto davanja svečane izjave i napomena.

Članak 15.

Sudski tumač je o promjeni svog prebivališta dužan obavijestiti Ministarstvo pravde i kantonalni sud za čije je područje postavljen najkasnije u roku od osam dana.

Članak 16.

Sudski tumač ima pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, koji se može upotrijebiti samo u vršenju dužnosti sudskog tumača. Tekst pečata ispisan je latinicom i ćirilicom, na jednom od službenih jezika Federacije, a sadrži: ime i prezime sudskog tumača, oznaku “stalni sudski tumač”, s naznakom jezika za koji je sudski tumač postavljen, i mjesto prebivališta sudskog tumača.

Sudski tumač snosi troškove izrade i nabave pečata. Otisak pečata i vlastoručni potpis sudski tumač deponira kod kantonalnog suda na čijem području ima prebivalište.

Članak 17.

Sudski tumač dužan je voditi evidenciju o svom radu. Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se u obliku knjige pod nazivom “Dnevnik prijevoda i ovjera” (u daljnjem tekstu: Dnevnik). Dnevnik mora biti prošiven i ovjeren od strane predsjednika kantonalnog suda.

U Dnevnik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, datum prijama isprave ili drugog dokumenta radi prevođenja, broj i datum akta suda, drugog državnog organa ili pravne osobe na čiji se zahtjev obavlja prevođenje, odnosno ime, prezime i adresa osobe koja zahtijeva prevođenje, predmet prijevoda, s naznakom da li će se prijevod upotrijebiti u zemlji ili inozemstvu, iznos naplaćene pristojbe za prevođenje, ako je pristojba propisana, iznos naplaćene nagrade i nadoknade troškova za prijevod te napomena.

Članak 18.

Točnost izvršenog prijevoda sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi:

“Potvrđujem da ovaj prijevod potpuno odgovara izvorniku koji je sastavljen na _________ jeziku.

Broj Dnevnika, datum i mjesto prevođenja. (Ime i prezime sudskog tumača), stalni sudski tumač za __________ jezik.”

Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena. Ako tekst prijevoda ima dvije ili više stranica, stranice moraju biti označene rednim brojevima i ovjerene u desnom donjem uglu, potpisom i pečatom sudskog tumača, i prošivene jamstvenikom, čiji se krajevi na posljednjoj stranici spajaju i učvršćuju vinjetom na koju se stavlja otisak pečata sudskog tumača. Ako je za prijevod propisana pristojba, ona se lijepi na prijevod i poništava pečatom sudskog tumača, a iznos pristojbe naznačuje se iza teksta prijevoda, uz navođenje odgovarajućeg tarifnog broja.

Članak 19.

Sudski tumač bit će razriješen dužnosti rješenjem ministra pravde u sljedećim slučajevima:

1) ako to sam zatraži,

2) ako se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove uredbe,

3) ako nesavjesno i neuredno obavlja povjerene mu poslove prevođenja,

4) ako bude osuđen na kaznu zatvora za djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova sudskog tumača,

5) ako je zdravstveno nesposoban za dalje vršenje dužnosti sudskog tumača.

U slučaju iz stavka 1., točka 3., ovog članka, ministar pravde će pribaviti mišljenje komisije iz članka 7. ove uredbe.

U postupku donošenja rješenja o razrješenju sudskom tumaču će se omogućiti da se izjasni o činjenicama i okolnostima bitnim za donošenje rješenja o razrješenju. Protiv rješenja o razrješenju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Članak 20.

Sudski tumač koji je razriješen dužnosti briše se iz Imenika i s Liste sudskih tumača. Sudski tumač koji je razriješen dužnosti dužan je, u roku od osam dana od dana prijama rješenja o razrješenju, predati predsjedniku kantonalnog suda na čijem području ima prebivalište svoj pečat sudskog tumača, Dnevnik izvršenih prijevoda i ovjera te preostale predmete za prevođenje. Pečat iz stavka 2. ovog članka sud uništava shodno propisima o uništavanju pečata državnih organa. Rješenje o razrješenju sudskog tumača objavljuje se u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

III NAGRADE I NADOKNADE ZA RAD SUDSKIH TUMAČA

Članak 21.

Sudski tumač ima pravo na nagradu za svoj rad, pravo na nadoknadu izgubljene zarade, kao i nadoknadu za troškove prevođenja. Nagrada za rad sudskog tumača određuje se prema Tarifi nagrada za rad sudskih tumača (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio. Tarifa iz stavka 2. ovog članka sadrži i nagradu za rad tumača preko kojih se vrši saslušanje ili ispitivanje gluhonijemih, samo gluhih ili samo nijemih osoba. Nadoknada za izgubljenu zaradu i nadoknada za troškove prevođenja određuje se prema propisima o nadoknadi troškova svjedocima i vještacima u parničnom i kaznenom postupku.

Članak 22.

Sudski tumač dužan je izdati potvrdu o primljenom iznosu nagrade i nadoknade iz članka 21., stavak 1., ove uredbe.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Postavljenje sudskih tumača po odredbama ove uredbe izvršit će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 24.

Nadzor nad radom sudskih tumača vrši Ministarstvo pravde i predsjednik kantonalnog suda za sudske tumače koji imaju prebivalište na području toga suda.

Članak 25.

Odredbe ove uredbe na odgovarajući se način primjenjuju i na tumače koje sud imenuje za pojedini slučaj kad za određeni jezik nema sudskog tumača, kao i na tumače znakova gluhonijemih, samo gluhih i samo nijemih osoba, koje se imenuju za pojedini slučaj.

Članak 26.

Sudski tumači postavljeni po propisima koji su važili do stupanja na snagu ove uredbe nastavljaju s obavljanjem dužnosti sudskog tumača do postavljenja sudskih tumača po odredbama ove uredbe. Sudski tumači iz stavka 1. ovog članka ne podliježu provjeri stručnog znanja iz članka 8., stavak 1., ove uredbe, ukoliko posjeduju dokaz o provjeri stručnog znanja koje su stekli pred nadležnom komisijom po propisima iz stavka 1. ovog članka.

Član 27.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju važiti svi propisi kojima su uređena pitanja o sudskim tumačima, a koji su se primjenjivali na teritoriju Federacije do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 28.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

V broj 420/06

15. lipanj 2006. godine

Sarajevo

Premijer

dr. Ahmet Hadžipašić, v. r.

Dopuna uredbe o stalnim sudskim tumačima Federacije Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 53., stavak 1., Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 38/05 i 22/06), nakon pribavljenog mišljenja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 141. sjednici, održanoj 10. svibnja 2010. godine, donosi

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

Članak 1.

U Uredbi o stalnim sudskim tumačima (Službene novine FBiH, broj 44/06) članak 3., stavak 1., točka 2., mijenja se i glasi: “visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus studija sukladno članku 5. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 59/07)”. U stavku 2. iza riječi “državnoj službi” dodaju se riječi “u Federaciji Bosne i Hercegovine”.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

“Federalni ministar pravde (u daljnjem tekstu: ministar pravde) oglašava javni natječaj za postavljenje sudskih tumača.”

Članak 3.

U članku 5., stavak 1., brišu se riječi “stavak 2.”; riječi “dana stupanja na snagu ove uredbe” zamjenjuju se riječima “prijedloga komisije iz članka 7., stavak 1., ove uredbe”. Stavak 3. se briše.

Članak 4.

U članku 7., stavak 2., veznik “i” zamjenjuje se zarezom, iza riječi “člana” dodaju se riječi “i tehničkog tajnika”. U stavku 3. riječi “a članovi” zamjenjuju se riječima “a jedan član”. U stavku 4. riječ “dvije” zamjenjuje se riječju “četiri”. U stavku 5. veznik “i” zamjenjuje se zarezom, iza riječi “komisija” dodaju se riječi “i tehnički tajnik”.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7., koji glasi: “Ukoliko se na području Bosne i Hercegovine ne mogu naći profesori iz stavka 2. ovog članka, ministar pravde će imenovati članove komisije koji zamjenjuju članove iz reda profesora za određeni jezik, u suradnji sa stranim diplomatskim/konzularnim predstavništvima na području Bosne i Hercegovine.”

Članak 5.

U članku 8., stavak 1., brišu se riječi “u smislu članka 3., točka 1. i 2. ove uredbe”.

Članak 6.

U članku 9., stavak 1., iza riječi “Uredbe” točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi “na period od četiri godine”.

Članak 7.

U članku 11., stavak 1. mijenja se i glasi: “Ministar pravde donijet će rješenje kojim se zahtjev za postavljenje sudskog tumača odbija, ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove uredbe.”

Članak 8.

U članku 13., stavak 2., iza riječi “adresom” dodaju se riječi “i brojem telefona sudskog tumača”. Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi: “Sudski tumač dužan je pravodobno dostaviti podatke, ukoliko dođe do promjene podataka iz stavka 2. ovog članka.”

Članak 9.

U članku 16., stavak 2., iza riječi “Federacije” dodaju se riječi “i na tekstu jezika za koji je postavljen”. Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5., koji glasi: “Svaki kantonalni sud dostavit će listu otisaka pečata i vlastoručnih potpisa sudskih tumača Ministarstvu pravde, a Ministarstvo pravde će dostaviti jedinstvenu listu, s otiscima pečata i vlastoručnim potpisima sudskih tumača svim kantonalnim sudovima.”

Članak 10.

U članku 17., stavak 3., brišu se riječi “iznos naplaćene pristojbe za prevođenje”.

Članak 11.

Članak 23. mijenja se i glasi: “Ministar pravde će u roku od 30 dana donijeti rješenje o postavljenju sudskog tumača, na prijedlog komisije iz članka 7. ove uredbe, nakon izvršene provjere stručnog znanja iz članka 8. ove uredbe.”

Članak 12.

Članak 26. mijenja se i glasi: “Poslove na području Federacije iz članka 2. ove uredbe mogu vršiti samo oni tumači koji su postavljeni na način kako je to uređeno ovom uredbom.”

Članak 13.

Iza članka 26. dodaje se novi članak 26a., koji glasi: “Sudskim tumačima koji su već postavljeni sukladno ovoj uredbi teče rok postavljenja iz članka 9., stavak 1., od dana stupanja na snagu ove uredbe, a onim sudskim tumačima koji će biti postavljeni ovaj rok teče od dana postavljenja.”

Članak 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

V broj 389/10

10. svibnja 2010. godine

Sarajevo

Premijer

Mustafa Mujezinović, v. r.