Prijevod knjiga na engleski jezik

Ponuda

Nudimo prijevod i lekturu knjiga i plasman prijevoda na tržište engleskog govornog svijeta.

Cijena

Cijena prijevoda i lekture literarnog djela bilo koje vrste znatno je niža u odnosu na tržišnu cijenu, s tim da uzimamo postotak od eventualne prodaje knjige u inostranstvu. Tema literarnog djela koje prevodimo takođe je faktor koji utiče na cijenu, iz jednostavnog razloga što su izdavačima s kojima sarađujemo neke teme interesantnije od drugih.

Dinamika prijevoda, lekture i plasmana djela na tržište engleskog govornog svijeta

Prijevod vrše prevodioci koji imaju diplomu studija engleskog jezika u engleskom govornom svijetu, a lekturu vrše isključivo izvorni govornici, stručnjaci za temu koju dotično literarno djelo obrađuje.

Autor je tokom procesa prijevoda i lekture aktivno uključen u rad, na način da u bilo kojem trenutku može da kontaktira prevodioca i/ili lektora. Takođe, moguće je organizovati sastanke prevodioca i/ili lektora sa autorom poslije svakih 50 ili 100 prevedenih strana, s ciljem da se prijevod oblikuje precizno, po željama autora, te, po potrebi, da se želje autora eventualno usklade sa potrebama izdavača.

Autor je takođe uključen u proces plasiranja svog djela na tržište engleskog govornog svijeta i u svakom trenutku ima uvid u proces plasiranja svoga literarnog djela.

0